Тръжна документация по договор BG16RFOP002-3.001-0125-C01


Европейски съюзОП Иновации и конкурентоспособностТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за избор на изпълнител чрез публична покана по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0125-C01

„Подобряване на енергийната ефективност в „СТС Пак Холдинг” ООД”:


Изтеглете необходимите документи: ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


About the Author: STS Pack Holding Ltd.