Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител


Европейски съюзОП Иновации и конкурентоспособностРЕШЕНИЕ

за прекратяване на процедура за избор на изпълнител по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0125-C01

„Подобряване на енергийната ефективност в „СТС Пак Холдинг” ООД”:


Решение за прекратяване на процедура


About the Author: STS Pack Holding Ltd.