Проект:
BG16RFOP002-2.001-0137-C01
ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЗАСИЛВАНЕ НА
ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В „СТС ПАК ХОЛДИНГ” ООД
Бенефициент:СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД

Обща стойност: 1 666 300.00лв., от които 849 813.00лв. европейско и 149 967.00лв. национално съфинансиране.

Начало: 12.01.2016 г. | Край: 12.01.2017 г.

Цели: Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „СТС Пак Холдинг” ООД чрез изпълнението на дейности за подобряване на производствения процес, подобряване на съществуващи продукти, добавяне на нови характеристики и разнообразяване на асортимента от опаковки, внедряване на нови технологии и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност при производството на гъвкави опаковки.
Целите ще бъдат постигнати чрез закупуването на иновативни ДМА чрез които ще се подобряват производствените процеси и процесът на окачествяване на произвежданата продукция.

Резултати: Очакваните резултати са разширяване на технологичните възможности; повишаване производителността във фирмата с 18,23% за първите 3 години след внедряване и въвеждане в експлоатация на новите технологии и усъвършенстваното оборудване спрямо производителността през 2014 година; увеличаване на приходите от износ с 9,45%; увеличаване на ефективността с 20,37%