ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
за избор на изпълнител чрез публична покана по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0125-C01
„Подобряване на енергийната ефективност в „СТС Пак Холдинг” ООД”:

Изтеглете необходимите документи: ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ