На 10.04.2023 г. СТС Пак Холдинг ООД подписа Договор по проект за „Технологична модернизация в предприятието” BG-RRP-3.004-0530-C01 на обща стойност 1 395 560,00лв. Размерът на предоставеното безвъзмездно финансиране е в размер на 50% – 697 780,00лв. Проектът се финансира от Европейския съюз – Next GenerationEU чрез финансовата подкрепа от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проектното предложение е повишаване ефективността на производствения процес в СТС Пак Холдинг ООД като се постигне по-висока производителност, намаляване на производствените разходи чрез оптимизация на производствената верига. По такъв начин фирмата ще разшири своя капацитет като ще произвежда повече от вече произвежданите продукти – ламинатни туби.

Постигането на тази основна цел ще се подпомогне от закупуването и внедряването на Автоматизирана производствена линия за гъвкави опаковки от ново поколение, което ще позволи повишаване на цифровата зрялост на СТС Пак Холдинг ООД чрез внедряване на цифровизация в производствения процес.

С инвестицията се спазва принципа за „ненанасяне на значителни вреди” на околната среда. Разширяването на производствения капацитет е съобразено с екологичните цели и се извършва в обособена зона – Северна индустриална зона на град Габрово.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.