РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедура за избор на изпълнител по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0125-C01
„Подобряване на енергийната ефективност в „СТС Пак Холдинг” ООД”: