1 декември 2017 г. – „Подобряване на енергийната ефективност в „СТС Пак Холдинг” ООД
На 30 ноември 2017 „СТС Пак Холдинг” ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на енергийната ефективност в „СТС Пак Холдинг” ООД под № BG16RFOP002-3.001-0125-C01.

Общата стойност е 898 970.20 лв., от които 468 268.07 лв. европейско и 82 635.55 лв. национално съфинансиране.

Целта на проектното предложение е да се подобри енергийната ефективност в СТС Пак Холдинг ООД чрез понижаване на енергийната интензивност, необходима за производство на единица продукция (ламинатна туба) за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на производството.Целта ще бъде постигната чрез обновление на част от съществуващото производствено оборудване, което е напълно амортизирано. Закупуването на нова автоматизирана производствена система за ламинатни туби с лято чело представлява обновление и усъвършенстване на производствения процес чрез по-ресурсно ефективно и по-екологосъобразно оборудване, тъй като новото оборудване позволява работа с рециклирани суровини.

За да се промени начина, по който се управлява енергията, в предприятието се предвижда да бъде внедрена и сертифицирана система за управление на енергията по ISO50001:2011.