Пресконференция на „СТС Пак Холдинг” ООД
по проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „СТС Пак Холдинг” ООД”
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020

Фирма „СТС Пак Холдинг“ ООД, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 за изпълнение на проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „СТС Пак Холдинг” ООД”.

Във връзка със стартиране на изпълнението на дейностите по проекта, той ще бъде представен на встъпителна пресконференция, която ще се състои на 07 март 2016 година (понеделник), от 11.00 часа в гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, сградата на НТС, партер – конферентна зала на Габровска търговско-промишлена палата.

Пресконференцията се провежда с оглед спазване задълженията на бенефициента „СТС Пак Холдинг” ООД съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.
Като част от мерките за информиране и публичност, изпълнявани през целия срок на договора за безвъзмездна финансова помощ, към края на проекта ще бъде проведена и заключителна пресконференция.
Поканени да присъстват на встъпителната пресконференция са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център – Габрово (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

За допълнителна информация:
Николинка Хинкова – ръководител на проекта, „СТС Пак Холдинг” ООД
Тел.: 066 817 160

–––––––––––––––––––- www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Този документ е създаден по проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „СТС Пак Холдинг” ООД” по договор BG16RFOP002-2.001-0137-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СТС Пак Холдинг” ООД и при някакви обстоятелства не може да се приема ,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“