ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕМА:

Проект: BG16RFOP002-2.001-0137-С01
“Повишаване на производствения капацитет и
засилване на експортния потенциал в СТС Пак Холдинг ООД“
Бенефициент: СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД
Начало: 12.01.2016 г. Край: 12.01.2017 г.

Презентация-Заключителна пресконференция