Във връзка с изпълнение на дейности по договор BG-RRP-3.004-0530-C01, публикуваме комплект документи за избор на изпълнител чрез публична покана. Крайният срок за подаване на документите е 26.05.2023 г. включително.