Заключителна пресконференция на „СТС Пак Холдинг” ООД
по проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „СТС Пак Холдинг” ООД”
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020

На 12.01.2017 година фирма„СТС Пак Холдинг“ ООД приключва изпълнението на договор BG16RFOP002-2.001-0137-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 по проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „СТС Пак Холдинг” ООД”.

Изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат представени на заключителната пресконференция, която ще се състои на 10 януари 2017 година (вторник), от 10.00 часа в гр. Габрово, Северна индустриална зона, ул. „Индустриална” № 63А, производствените помещение на „СТС Пак Холдинг” ООД.

Заключителната пресконференция се провежда с оглед спазване задълженията на бенефициента „СТС Пак Холдинг” ООД съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Поканени да присъстват на встъпителната пресконференция са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център – Габрово (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

За допълнителна информация:
Николинка Хинкова – ръководител на проекта, „СТС Пак Холдинг” ООД
Тел.: 066 817 160

–––––––––––––––––––- www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Този документ е създаден по проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „СТС Пак Холдинг” ООД” по договор BG16RFOP002-2.001-0137-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СТС Пак Холдинг” ООД и при някакви обстоятелства не може да се приема ,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“