Тръжна документация

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за избор на изпълнител чрез публична покана по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0137-C01 : ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ

About the Author: STS Pack Holding Ltd.